Wyróżniony wpis

Zaproszenie do współpracy!

Serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach projektu pn.: „Kalkulator outsourcingu: generator e-n-GO”.

photo-1454165804606-c3d57bc86b40

eNGO.org.pl to publiczna webaplikacja – program uruchamiany i funkcjonujący w przeglądarce internetowej. Została stworzona z myślą o organach administracji publicznej (głównie samorządach) oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. eNGO.org.pl daje możliwość niemal pełnej cyfryzacji procedur realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert. W największym skrócie można powiedzieć, że eNGO.org.pl to generator ofert na realizację zadań publicznych przedkładanych organom administracji przez organizacje pożytku publicznego.

Z naszej aplikacji korzysta już ponad 22 organów administracji publicznej, w tym samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Link do generatora

Aktualności

Wyróżniony wpis

Korzyści wynikające z wykorzystania aplikacji eNGO.org.pl

Opracowanie generatora eNGO.org.pl jako ogólnodostępnej aplikacji on-line miało na celu usprawnienie procedur kontraktowania zadań publicznych w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Budowę systemu poprzedziły wszechstronne badania potrzeb poszczególnych grup użytkowników – pracowników samorządów, którzy w praktyce realizują procedury współpracy, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych, które realizują zadania publiczne na zlecenie organów administracji. Obie grupy respondentów wskazywały wykorzystanie Internetu do przygotowywania ofert, ich obsługi, rozliczania i sprawozdawczości w ramach kontraktowania zadań publicznych, jako potrzebny czy wręcz nieunikniony kierunek działania.korzyści

Aktualności

Produkt finalny projektu

ngo screen

W wyniku analizy rzeczywistych efektów testowania produktu finalnego projektu, udoskonalono wszystkie jego komponenty. Produktem finalnym projektu jest Model zmiany formy realizacji usług publicznych na kontraktowanie z możliwością oszacowania korzyści ekonomicznych i społecznych – Generator eNGO z funkcją kalkulatora korzyści ekonomiczno-społecznych, na który składają się następujące elementy:

 • Aplikacja internetowa: Generator eNGO z funkcją kalkulatora korzyści ekonomiczno-społecznych – dostępna na stronie internetowej www.engo.org.pl (w formule open source) służąca do obsługi całości działań związanych z kontraktacją usług publicznych, zarówno ze strony organów administracji publicznych (panel administracyjny), jak i podmiotów III sektora uczestniczących w systemie kontraktacji (panel dla NGO).
  Kalkulator korzyści ekonomiczno-społecznych – narzędzie stanowiące integralną część Generatora eNGO, badające efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji usług społecznych na formę kontraktowania poprzez zastosowanie analizy wskaźnikowej. Wynik końcowy analizy odzwierciedla wyrażoną w złotówkach społeczno-ekonomiczną wartość dodaną danego zadania publicznego realizowanego w formule outsourcingu.
 • Instrukcja użytkowania aplikacji: panel dla organów administracji publicznej (OAP), które ogłaszają otwarte konkursy ofert w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Instrukcja użytkowania aplikacji: panel dla organizacji pozarządowych (NGO), które uczestniczą w kontraktacji zadań publicznych w ramach ogłaszanych przez organy administracji publicznej otwartych konkursów ofert.
 • Opis modelu zmiany formy realizacji usług publicznych na kontraktowanie z możliwością oszacowania korzyści ekonomicznych i społecznych.
 • Opracowanie eksperckie: Wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej kontraktowania zadań publicznych.
 • Opis techniczny aplikacji Generator eNGO z funkcją kalkulatora korzyści ekonomiczno-społecznych.

Opracowania składające się na produkt finalny zostały zamieszczone w zakładce dokumenty do pobrania.

Zapytanie ofertowe (wdrożenie, rozwój i utrzymanie Generatora eNGO)

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi związanej z wdrożeniem, rozwojem i utrzymaniem Generatora eNGO z funkcją kalkulatora korzyści ekonomiczno-społecznych, poprzez realizację następujących zadań:

 • Seminaria promocyjne w 20 JST (dla 60 przedstawicieli JST i 60 przedstawicieli NGO)
  – doradztwo w zakresie wdrażania eNGO,
 • Seminaria implementacyjne w 20 JST (dla 60 przedstawicieli JST i 60 przedstawicieli NGO)
  – doradztwo w zakresie wdrażania i wdrożenie informatyczne systemu eNGO,
 • Prezentacja systemu – wersja demonstracyjna – dostępna z poziomu www.

Treść zapytania ofertowego zawierająca opis przedmiotu zamówienia, wzór umowy oraz formularze w wersji edytowalnej zostały zamieszczone poniżej:

Termin składania ofert: 23.04.2015, godz. 9:00

Zakończenie procesu testowania

Dziękujemy wszystkim uczestnikom testów za aktywny udział w doskonaleniu systemu eNGO. W zakładce dokumenty do pobrania zamieszczone zostały dokumenty podsumowujące testowanie Generatora eNGO z funkcją kalkulatora korzyści ekonomiczno-społecznych: Raport z procesu testowania wraz wynikami procesu ewaluacji wewnętrznej projektu oraz Raport z ewaluacji zewnętrznej (ex-post).

Próbny konkurs ofert

Dziękujemy za złożone za pomocą Generatora eNGO z funkcją kalkulatora korzyści ekonomiczno-społecznych testowe oferty na realizację zadań publicznych oraz zgłoszone wszystkie uwagi i sugestie. W odpowiedzi na otrzymane uwagi, w lipcu i sierpniu system eNGO zostanie udoskonalony oraz przygotowany do dalszego testowania, którego przedmiotem będzie sprawozdawczość.

Testowy konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Wszystkich uczestników procesu testowania zapraszamy do przygotowania i złożenia za pomocą Generatora eNGO testowych ofert na realizację zadań publicznych w ramach ogłoszonego próbnego konkursu ofert. Oferty można składać do dnia 5 czerwca 2014 roku, do godziny 23:59. Na podstawie złożonych ofert, w następnym etapie testowania przygotowywane będą sprawozdania z wybranych do realizacji testowych zadań publicznych.

 

Harmonogram warsztatów w ramach procesu testowania eNGO

Drugi etap testowania Generatora eNGO zostanie podzielony na dwa obszary tematyczne. Warsztaty od I do VI dotyczyć będą wszystkich elementów związanych z założeniem i obsługą konta poprzez Generator eNGO z funkcją kalkulatora korzyści ekonomiczno-społecznych, w tym  proces kontraktacji zadań publicznych aż do momentu złożenia oferty.Warsztaty od VII do XI będą dotyczyły raportowania zadań publicznych. Dodatkowo, warsztat XI będzie miał charakter podsumowujący cały proces testowania. Poniżej przedstawiono harmonogram spotkań:

 1. 08.04.2014 g. 14:00
 2. 06.05.2014 g. 10:00
 3. 06.05.2014 g. 15:00
 4. 27.05.2014 g. 10:00
 5. 27.05.2014 g. 15:00
 6. 16.09.2014 g. 14:00
 7. 23.09.2014 g. 10:00
 8. 23.09.2014 g. 15:00
 9. 07.10.2014 g. 10:00
 10. 07.10.2014 g. 15:00
 11. 28.10.2014 g. 14:00